Platt för Plietsche

Hamborg, unse moje Stadt,

Licht an Elv, an Alster, Bill.

Amazon, ick wull Di wat,

Wiel SE dor nich liggen will!